Phải kê biên gia tài, phong toả tài khoản ngay từ thời đoạn thanh tra | ThongtinPlus

túc trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký phát hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng so với công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính. Báo Lao Động trân trọng trình làng toàn văn Chỉ thị quan trọng này.

Phải kê biên tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra

quang quẻ cảnh cuộc họp về phòng, chống tham nhũng, ngày 18/3/2021. Hình ảnh tư liệu: Trí Dũng/TTXVN

thời hạn qua, cấp uỷ, tổ chức đảng những cấp đã quan tâm lãnh đạo, lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công việc tịch thu gia tài tham nhũng và gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính. Pháp luật về tịch thu gia tài tham nhũng từng Cách được hoàn thiện; tổ chức máy bộ cơ quan thực hiện án dân sự những cấp được củng cố, kiện toàn; quy trình thanh tra, kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử,thực hiện án về tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính được quan tâm lãnh đạo, xử lý kịp thời, hiệu suất cao hơn; tỉ lệ tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt được nâng lên… góp thêm phần quan trọng vào kết quả chung của công việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, nhận thức và trách nhiệm của một số trong mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng về công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính vẫn còn đấy hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật trong công việc này còn chưa ổn. tích điện, phẩm chất của một thành phần cán bộ làm mướn việc thực hiện án dân sự chưa vừa lòng yêu cầu yêu cầu, nhiệm vụ; sự phối hợp thân những cơ quan kết quả và cơ quan thực hiện án có những lúc, có việc chưa ngặt nghèo, hiệu suất cao chưa cao; hợp tác quốc tế trong tịch thu gia tài tham nhũng bị tẩu tán ra quốc tế còn khó khăn, vướng mắc; tỉ lệ tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt còn thấp…

Để nâng cao hiệu suất cao, tạo chuyển biến uy lực trong công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính, tích cực góp thêm phần vào công việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quyết nghị Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu những cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành tốt một số trong mỗi nhiệm vụ, giải pháp tại đây:

1 . Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu những cấp so với công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính; xác định đấy là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quy trình tiến hành công việc phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thay đổi, tăng nhanh công việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức tiến hành có hiệu suất cao công việc tịch thu gia tài tham nhũng. Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, lãnh đạo và phụ trách về công việc tịch thu gia tài tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2 . Rà soát, sửa đổi, té sung update, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính, nhất là những quy định về trình tự, giấy tờ thủ tục tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt; về cơ chế tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt không qua giấy tờ thủ tục kết tội; cơ chế xử lý gia tài bị kê biên, phong toả; sớm khắc phục những chưa ổn, vướng mắc trong kê biên gia tài, phong toả tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá gia tài, xây dựng, giải thể, vỡ nợ doanh nghiệp. nghiên cứu và phân tích rà soát, sửa đổi, té sung update pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thực hiện án dân sự và những quy định pháp luật liên quan theo hướng té sung update cho thanh tra viên, kiểm toán viên thẩm quyền áp dụng những khí cụ ngăn chặn việc tẩu tán gia tài khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế tài chính; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên gia tài, phong toả tài khoản ngay từ thời đoạn thanh tra, kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử. Hoàn thiện cơ chế cứu giúp tư pháp về hình sự để tiến hành tốt công việc phát hiện, xử lý gia tài do phạm tội mà có ở quốc tế. Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; quy định của pháp luật về giao tiếp không sài tiền mặt; nghiên cứu và phân tích, xây dựng cơ sở dữ liệu trong mỗi nghành nghề bất động sản, bank, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát gia tài ngặt nghèo, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hoá gia tài do phạm tội mà có, tạo thuận tiện cho công việc tịch thu gia tài tham nhũng.

3 . Nâng cao trách nhiệm và hiệu suất cao phối hợp thân những cơ quan kết quả trong công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thực hiện án dân sự, ban lãnh đạo thực hiện án dân sự những cấp; kịp thời áp dụng những khí cụ thu giữ, tạm giữ, kê biên gia tài, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong quy trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khảo sát, truy tố, xét xử. Toà án những cấp tiến hành nghiêm quy định của pháp luật về chuyển giao game thủ dạng án, tài liệu liên quan tới gia tài bị kê biên, phong toả; kịp thời gắn thêm chính, lý giải game thủ dạng án và những đề xuất của cơ quan thực hiện án dân sự có thẩm quyền. Cơ quan thực hiện án dân sự kịp thời xử lý theo pháp luật gia tài đã kê biên, phong toả, tạm giữ trong quy trình khảo sát, truy tố, xét xử, song song tích cực xác minh, truy tìm và xử lý gia tài trong thời đoạn thực hiện án.

Kiện toàn, nâng cao unique sinh hoạt của ban lãnh đạo thực hiện án dân sự những cấp trong công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt, nhất là lãnh đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc thực hiện án dân sự, tịch thu gia tài tham nhũng; lãnh đạo những cơ quan kết quả phối hợp ngặt nghèo với những tổ chức tín dụng, cơ quan quản trị và vận hành gia tài, đất đai và những cơ quan liên quan vừa lòng yêu cầu một cách kha khá đầy đủ, đúng mực thông tin về tài khoản, gia tài, đất đai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời áp dụng những khí cụ tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong quy trình tố tụng và thực hiện án dân sự.

4 . Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công việc tịch thu gia tài. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể tăng cường giám sát công việc tịch thu gia tài bị thất thoát, cướp đoạt trong mỗi vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tài chính; có cơ chế phát huy hiệu suất cao vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác gia tài bất minh và sai phạm trong công việc tịch thu gia tài tham nhũng.

5 . Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức máy bộ, hàng ngũ cán bộ, công chức những cơ quan khảo sát, truy tố, xét xử và thực hiện án dân sự, đảm bảo an toàn đủ con số, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng chính trị vững vàng, thực sự liêm, chính, sinh hoạt hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao, vừa lòng yêu cầu yêu cầu của công việc phòng, chống tham nhũng và tịch thu gia tài tham nhũng trong thời đoạn hiện nay.

6 . Tăng cường hợp tác quốc tế trong tịch thu gia tài tham nhũng; hành động phối thích hợp với những tổ chức quốc tế và những cơ quan có thẩm quyền ở quốc tế để xác minh, truy tìm và xử lý gia tài do phạm tội mà có đang ở quốc tế. tăng nhanh tham gia, ký kết những hiệp nghị cứu giúp tư pháp hình sự thân Việt Nam với những nước, tạo cơ sở pháp luật, cơ chế phối hợp trong phòng, chống tham nhũng có yếu tố quốc tế.

7 . những tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức phổ cập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành Chỉ thị này.

Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ trì, phối thích hợp với Ban nội trị Trung ương, những cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành Chỉ thị, định kỳ report kết quả tiến hành với Ban Bí thư, Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Chỉ thị này phổ cập tới Chi bộ.

Phải kê biên tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra

Theo Laodong

Keyword : Phải kê biên gia tài, phong toả tài khoản ngay từ thời đoạn thanh tra | Thongtinplus

source: https://thongtinplus.com/

Thảo Luận cùng Thông Tin Plus : https://www.facebook.com/groups/thoidainews/

những nội dung bài viết Tin Tức 24h : https://thongtinplus.com/tin-24h/

Related Posts

About The Author

Add Comment